Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Algemene Ledenvergadering 14 juni 2019

Algemene Ledenvergadering 14 juni 2019

28 augustus 2019 door Communicatie 0 reacties

Op vrijdag 14 juni 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze vergadering verliep positief. De vergadering verleende het bestuur décharge over het gevoerde algemeen en financieel beleid van afgelopen jaar 2018. De kascommissie was positief over de wijze waarop de financiën door de penningmeester werden verantwoord. De herziene begroting 2019 en de begroting 2020 werden aangenomen waarmee extra geld voor communicatie & PR (zowel beleidsontwikkeling als uitvoering) is vrijgemaakt. Door het bestuur is toegezegd dat er in de volgende ALV een uitgewerkt communicatieplan wordt gepresenteerd.

Op vrijdag 14 juni 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze vergadering verliep positief. De vergadering verleende het bestuur décharge over het gevoerde algemeen en financieel beleid van afgelopen jaar 2018. De kascommissie was positief over de wijze waarop de financiën door de penningmeester werden verantwoord. De herziene begroting 2019 en de begroting 2020 werden aangenomen waarmee extra geld voor communicatie & PR (zowel beleidsontwikkeling als uitvoering) is vrijgemaakt. Door het bestuur is toegezegd dat er in de volgende ALV een uitgewerkt communicatieplan wordt gepresenteerd.

Naar aanleiding van een vraagstelling in de ALV van 2018 werd door het bestuur een voorstel gepresenteerd voor de hoogte van de algemene reserve gekoppeld aan de baten van de vereniging. Het voorstel werd door de aanwezigen goedgekeurd.

Omdat 3 bestuursleden in de loop van het verenigingsjaar hadden aangegeven na de ALV te zullen aftreden, zijn op basis van een eerdere inventarisatie van leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten, leden benaderd zitting te nemen in het bestuur. Tijdens de ALV zijn 3 leden voorgesteld. De vergadering is akkoord gegaan met de voordracht. 
Toegelicht is dat de accreditatieproces van de universiteiten Amsterdam en Rotterdam voor het blijven verzorgen van de CPC-opleiding op basis van het in 2018 geactualiseerde curriculum zich in een afrondende fase bevindt. Naar verwachting kan rond het zomerreces (kort voor of kort er na) het accreditatieproces worden afgerond en kan de accreditatiecommissie haar rapportage met advies voor het bestuur, opleveren. Op basis van de rapportage en het advies zal het bestuur dan vervolgens besluiten over de accreditatie van de opleidingen. De vergadering stelde vast dat sprake is van een zorgvuldig proces. Het bestuur zegde toe de leden nader te informeren over inhoud rapportage en advisering.
Door het bestuur is kort toegelicht dat op basis van de uitkomsten van de onder de leden gehouden enquete over de toekomstrichting van de EICPC, het bestuur in nieuwe samenstelling in het vergaderjaar 2019-2020 met voorstellen voor een verdere concretisering van die toekomstrichting zal komen.  Na het zomerreces zal daarover met de klankbordgroep (alle leden van alle commissies en belangstellende leden) verder van gedachten worden gewisseld.
De middag werd afgesloten met een borrel  waarna een ieder tevreden en -indien van toepassing- met 3 PE punten huiswaarts ging.

Klik hier voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering 14 juni 2019 (hiervoor moet je wel eerst inloggen)

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten