Commissies

Commissie permanente educatie

De commissie permanente educatie heeft als taak het bestuur te adviseren over de toepassing en de uitvoering van de regeling permanente educatie (PE-regeling).

Aandachtsvelden zijn:

 • controle op de jaarlijkse registratie op basis van de PE-regeling
 • instandhouding en de verbetering van het systeem van permanente educatie door jaarlijkse advisering aan het bestuur

Leden:

 • H.H. (Hans) Veldwiesch MPC CPC
 • N. (Klaas) den Oudsten CPC
 • Drs. M.G.C. (Marc) Vreeburg CPC

Contact: pe@eicpc.nl

Boardroomcommissie

Leden:

 • Drs. R. (Robert) Derksen CPC
 • P.H.G. (Paul) Jongkees CPC
 • Drs. S.L. (Sabien) Kreutzwendedich von dem Borne CPC

Vaktechnische commissie

De vaktechnische commissie heeft als taak het bestuur van de vereniging te adviseren op de ontwikkeling en instandhouding van de kwaliteit van de opleiding public controlling en de professionaliteit van de public controller.
Aandachtsvelden zijn:

 • het curriculum public controlling dat betrekking heeft op het competentieprofiel van de public controller en de inhoud, studiebelasting en eindtermen van de postdoctorale opleiding public controlling,
 • de accreditatie van de postdoctorale opeidingen tot public controller.

Leden:

 • drs. E. (Ed) Jansen MCM RA CMC CPC
 • H.J (Harrie) de Blécourt MPC CPC RO

Congrescommissie

Leden:

 • H.J (Harrie) de Blécourt MPC CPC RO
 • Drs. E.H. (Ed) Jansen MCM RA CMC CPC
 • H.H. (Hans) Veldwiesch MPC CPC

Kascommissie

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het verenigingsbestuur haar financiële verslag over het afgelopen jaar. En is er dan veel werk aan de winkel voor de Kascommissie van onze vereniging. Want daarvoor controleert de commissie de jaarlijkse financiële verantwoording. Wat is nu precies de taak van de kascommissie? 

De kascommissie doet méér dan de kas controleren
De naam ‘kascommissie' is weliswaar ingeburgerd, maar eigenlijk is de naam fout. Deze commissie doet immers veel méér dan alleen het controleren van de kas. De Nederlandse wet spreekt simpelweg over ‘de commissie': "De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit". Verder vermeldt de wet:  "Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen."

Waar moet de kascommissie in haar onderzoek naar kijken:

Financieel verslag
De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.
‘Toereikend' houdt zoveel in als: niet te veel – niet te weinig – toegankelijk.
‘Correct' wil zeggen: juist, volledig en actueel. Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven.

Naleving wettelijke en andere bepalingen
Als de vereniging wettelijke bepalingen niet heeft nageleefd, zal het financieel verslag ook vaak niet volledig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van belastingverplichtingen, zoals het inhouden van sociale lasten op betaalde lonen of over het afdragen van omzetbelasting over ontvangen sponsorgelden. Als de vereniging dergelijke verplichtingen niet of niet goed naleeft, is het financieel verslag dus ook niet correct.

Risico's voor de vereniging
Doordat de commissie inzicht heeft in de gehele administratie van de vereniging, kan zij ook risico's signaleren. Denk aan het ontbreken van een brand- en inboedelverzekering voor het ingeval van evt. huisvesting van de vereniging of aan de aanwezigheid van (te) grote hoeveelheden contant geld. In dat geval zal het minder snel worden ontdekt als een penningmeester gelden aan de verenigingskas onttrekt voor eigen gebruik. Bovendien loopt de vereniging het risico van diefstal en verlies bij brand.

De ‘kascommissie' heeft dus zeer verantwoordelijke taken. Het is daarom van groot belang dat de commissie deskundig genoeg is om een goede controle uit te voeren. Fouten die niet ontdekt worden kunnen niet alleen leiden tot verkeerde besluitvorming in de algemene ledenvergadering, maar kunnen zelfs het voortbestaan van de vereniging bedreigen. 

Leden:

 • dhr. B.G. van Zanten MPC CPC
 • dhr. P.J. Jellema CPC

Communicatie en media

De werkgroep communicatie en media heeft als taak de vereniging als platform van public controlling te ondersteunen op het terrein van de communicatie en media. Een belangrijk medium zijn de websites van de vereniging. De werkzaamheden van de werkgroep communicatie en media zijn nu vooral gericht op het herontwerp, het beheer en het onderhoud van de websites van de vereniging. Dit is nu door de vereniging in eigen beheer genomen.

Gezocht: EICPC-leden die een actieve bijdrage willen leveren in de commissie communicatie en media!
Graag uw reactie naar het secretariaat: info@eicpc.nl / 033-2473466.