Commissies

Communicatie

De werkgroep communicatie ondersteunt het platform voor Public Controlling. Een belangrijk medium zijn de websites van de vereniging. De werkzaamheden van de werkgroep communicatie herontwerpt, beheert en onderhoudt die.

Gezocht: EICPC-leden die een actieve bijdrage willen leveren!
Reacties naar communicatie@eicpc.nl of 06-24184801.

Commissie permanente educatie

De commissie permanente educatie adviseert het bestuur en voert de regeling permanente educatie (PE-regeling) uit.

Aandachtsvelden zijn:

 • controle op de jaarlijkse registratie op basis van de PE-regeling
 • instandhouding en verbetering van de PE-regeling door jaarlijkse advisering aan het bestuur

Leden:

 • H.H. (Hans) Veldwiesch MPC CPC
 • N. (Klaas) den Oudsten CPC
 • Drs. M.G.C. (Marc) Vreeburg CPC

Contact: pe@eicpc.nl

Congrescommissie

De Congrescommissie organiseert een jaarlijks congres voor de leden over het jaarthema van de vereniging.

Leden:

 • H.J (Harrie) de Blécourt MPC CPC RO
 • Drs. E.H. (Ed) Jansen MCM RA CMC CPC
 • H.H. (Hans) Veldwiesch MPC CPC
 • R. (Richard) Igel MPC CPC

Boardroomcommissie

De Boardroomcommissie organiseert overige bijeenkomsten voor leden. Het oorspronkelijke idee was om op bezoek te gaan in de 'Boardroom' van toonaangevende publieke en not-for-profit organisaties. Uitnodigingen zijn welkom!

Leden:

 • Drs. R. (Robert) Derksen CPC
 • P.H.G. (Paul) Jongkees CPC
 • Drs. S.L. (Sabien) Kreutzwendedich von dem Borne CPC

Vaktechnische commissie

De vaktechnische commissie adviseert het bestuur over de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de CPC-opleiding en de professionaliteit van de public controller.
Aandachtsvelden zijn:

 • het curriculum Public Controlling en competentieprofiel van de public controller
 • de inhoud, studiebelasting en eindtermen van de postdoctorale Public Controlling opleiding
 • de accreditatie van de postdoctorale Public Controlling opleidingen

Leden:

 • drs. E. (Ed) Jansen MCM RA CMC CPC
 • H.J (Harrie) de Blécourt MPC CPC RO

Kascommissie

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het verenigingsbestuur haar financiële verslag over het afgelopen jaar. Voorafgaand daaraan controleert de kascommissie verslag en achterliggende stukken. 

De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur verschaft de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen, toont haar desgewenst de kas, de waarden en gegevensdragers van de vereniging.

De kascommissie stelt vast of de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is: niet te veel, niet te weinig, toegankelijk, juist, volledig en actueel. Vorm en inhoud moeten de leden adequaat informeren over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid, zodat ze zich daarover een oordeel kunnen vormen.

Volledigheid en correctheid van het financieel verslag vereist normaliter naleving van alle relevante wettelijke en andere bepalingen, zoals belastingverplichtingen. De kascommissie signaleert ook eventuele risico's, bijvoorbeeld het ontbreken van relevante verzekeringen. 

Leden:

 • dhr. B.G. (Boudewijn) van Zanten MPC CPC
 • dhr. P.J. (Pieter) Jellema CPC