Our Phone Number: 033 - 247 34 66 Our Email Address: info@eicpc.nl

Commissies

Commissie communicatie

De communicatie commissie ondersteunt het platform voor Public Controlling. Belangrijke communicatie-media zijn deze website, waar TPConline deel van uit maakt, de LinkedIn-groepen Public controlling EICPC en TPC en de e-mail Nieuwsbrief aan de leden. De werkzaamheden van de commissie bestaan o.a. uit het beheren daarvan, het stimuleren van het gebruik daarvan en het op andere manieren intensiveren van de interne en externe communicatie.

Gezocht: EICPC-leden die een actieve bijdrage willen leveren!

Reacties naar info@eicpc.nl 

TPC redactie

Met ingang van 1 januari 2020 is de redactie van het tijdschrift en platform voor public governance, audit & control een (relatief autonome) commissie van EICPC.

Leden:

 • ir. K. (Klarie) Offringa CPC
 • S. (Suzan) Mathijssen
 • dr. J.A.M. (Johan) de Kruijf
 • H.G.C.M. (Dirk) de Groot MSc
 • dr. F. (Frans) de Vijlder
 • H.J (Harrie) de Blécourt MPC CPC RO
 • dr. T. (Tjerk) Budding

Commissie permanente educatie

De permanente educatie commissie adviseert het bestuur en voert de regeling permanente educatie (PE-regeling) uit.

Aandachtsvelden zijn:

 • controle op de jaarlijkse registratie op basis van de PE-regeling
 • instandhouding en verbetering van de PE-regeling door jaarlijkse advisering aan het bestuur

Leden:

 • H.H. (Hans) Veldwiesch MPC CPC
 • N. (Klaas) den Oudsten CPC
 • drs. M.G.C. (Marc) Vreeburg CPC

Contact: pe@eicpc.nl

Congrescommissie

De Congrescommissie organiseert een jaarlijks congres voor de leden over het jaarthema van de vereniging.

Leden:

 • H.J (Harrie) de Blécourt MPC CPC RO
 • drs. E.H. (Ed) Jansen MCM RA CMC CPC
 • H.H. (Hans) Veldwiesch MPC CPC
 • R. (Richard) Igel MPC CPC

Boardroomcommissie

De Boardroomcommissie organiseert overige bijeenkomsten voor leden. Het oorspronkelijke idee was om op bezoek te gaan in de 'Boardroom' van toonaangevende publieke en not-for-profit organisaties. Uitnodigingen zijn nog steeds welkom! De Boardroomcommissie organiseert in elk geval minicongressen gekoppeld aan de Algemene Leden Vergadering.

Leden:

 • drs. R. (Robert) Derksen CPC
 • P.H.G. (Paul) Jongkees CPC
 • drs. S.L. (Sabien) Kreutzwendedich von dem Borne CPC

Vaktechnische commissie

De vaktechnische commissie adviseert het bestuur over de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de CPC-opleiding en de professionaliteit van de public controller.
Aandachtsvelden zijn:

 • het curriculum Public Controlling en competentieprofiel van de public controller
 • de inhoud, studiebelasting en eindtermen van de postdoctorale Public Controlling opleiding
 • de accreditatie van de postdoctorale Public Controlling opleidingen

Leden:

 • drs. E. (Ed) Jansen MCM RA CMC CPC
 • H.J (Harrie) de Blécourt MPC CPC RO

Kascommissie

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het verenigingsbestuur haar financiële verslag over het afgelopen jaar. Voorafgaand daaraan controleert de kascommissie verslag en achterliggende stukken. 

De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur verschaft de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen, toont haar desgewenst de kas, de waarden en gegevensdragers van de vereniging.

De kascommissie stelt vast of de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is: niet te veel, niet te weinig, toegankelijk, juist, volledig en actueel. Vorm en inhoud moeten de leden adequaat informeren over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid, zodat ze zich daarover een oordeel kunnen vormen.

Volledigheid en correctheid van het financieel verslag vereist normaliter naleving van alle relevante wettelijke en andere bepalingen, zoals belastingverplichtingen. De kascommissie signaleert ook eventuele risico's, bijvoorbeeld het ontbreken van relevante verzekeringen. 

Leden:

 • dhr. B.G. (Boudewijn) van Zanten MPC CPC
 • dhr. P.J. (Pieter) Jellema CPC
Sluiten