Financiële tegenvaller gemeenten in 2015

Gemeenten krijgen dit jaar fors minder geld van het rijk dan in 2014 was voorgespiegeld. Er stroomt in totaal 346 miljoen euro minder in het vat van het gemeentefonds dan eerder geraamd.

Dat blijkt uit de gisteravond door Binnenlandse Zaken gepubliceerde meicirculaire 2015. Die bevat de gegevens over de hoogte van de algemene uitkering waarop de gemeenten hun begroting voor 2016 moeten baseren. Voor de meeste gemeenten is het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron.

Onderuitputting

Met terugwerkende kracht is allereerst het zogeheten accres – de groei dan wel krimp van het gemeentefonds – voor 2014 neerwaarts bijgesteld. Dat accres is uiteindelijk vastgesteld op 332 miljoen euro. Dat is 125 miljoen euro minder dan waarop was gerekend. De reden is dat het rijk in 2014 minder heeft uitgegeven dan geraamd. Omdat overheden het stelsel van samen-de-trap-op, samen-de-trap-af hanteren, hebben de gemeenten daar last van. Als het rijk als gevolg van bezuinigingen of onderuitputting immers minder geld uitgeeft dan begroot, krijgen decentrale overheden naar rato minder uit de Haagse potten. Omgekeerd geldt dat gemeenten meer krijgen als de uitgaven van de rijksoverheid groter zijn dan aanvankelijk begroot. Lees het volledige artikel op Binnenlands Bestuur.

Terug naar het overzicht