Nieuwsbrief - maart 2016

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Heeft u uw PE-punten al geregistreerd?

Aan de inschrijving in het CPC register is een PE-plicht verbonden. In de Algemene Ledenvergadering van 2014 is bepaald dat we vanaf 2014 met vaste 3-jaarsvensters rekenen. De eerste 3-jaarscyclus loopt van januari 2014 tot en met december 2016. Over deze periode moet u 120 PE-punten registreren waarvan 80 punten gebaseerd moeten zijn op gestructureerde activiteiten. In januari 2017 start het volgende venster. Overheveling tussen vensters is niet mogelijk.

Een CPC-lid hoort jaarlijks uiterlijk 1 maart opgave te doen van de PE-activiteiten in het afgelopen kalenderjaar. De registratie vindt plaats door middel van PE-Online via de website www.eicpc.nl. Alle ingevoerde registraties zijn ofwel geautoriseerd ofwel teruggestuurd. Activiteiten worden veelal teruggestuurd vanwege boeking op een verkeerde categorie ofwel omdat meer informatie benodigd is. Hiervan heeft u een mail toegestuurd gekregen en in PE-Online ziet u een cijfer tussen haakjes staan achter het kopje “Berichten” rechtsboven in het PE-Online scherm.  In die berichten staat gemotiveerd aangegeven waarom de boeking is teruggestuurd. Momenteel staan van tientallen leden nog posten open, een aantal activiteiten zijn via een nieuwe boeking alsnog afgehandeld, de teruggestuurde boeking kan dan door het lid worden verwijderd. Bij overboeken naar een andere categorie moet een nieuwe boeking worden gemaakt.

Een aantal actieve PE-plichtige leden heeft in zijn geheel nog niet in PE-Online ingelogd en dus ook nog niets geboekt. Indien nodig kunt u gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen bij info@eicpc.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen. Dit is een oproep aan allen die dit nog niet hebben gedaan om met spoed de PE-punten te registreren.

home>> 

Mastercourse Publieke Sector

Mastercourse Publieke Sector
Datum: 29 en 30 juni, 1 juli 2016
Locatie: Nootdorp
PE: 24

De maatschappelijke veranderingen zijn groot en volgen elkaar in rap tempo op. Substantiële verschuivingen van verantwoordelijkheden, nieuwe regelgeving, andere aansprakelijkheden en veel complexere verwachtingen. En dit niet alleen binnen de eigen organisatie, maar de hele keten door. Wat betekent dit voor u als financieel professional?

De Mastercourse Publieke Sector geeft u inzicht in de actuele thema's van de verbreding van uw takenpakket zodat u beter in staat bent om de maatschappelijke opdracht in te vullen en vanuit het publieke belang te werken. Bekijk het programma.

De Mastercourse Publieke Sector 2016 biedt u weer de unieke gelegenheid om met experts uit het veld en vakgenoten de dialoog aan te gaan.
EICPC leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

Ga naar de Mastercourse Publieke Sector »

home>> 

B&G biedt controllers een podium

CONTROLE OP HET SOCIAAL DOMEIN 
Auteur: Timon van Zessen, beleidsadviseur Planning/Controle bij twee gemeenten

Leidraad voor de decentralisaties in het sociaal domein is de zogeheten participatiesamenleving. Het regeerakkoord spreekt over 'één gezin, één plan, één regisseur'. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde.

Er komt een einde aan de praktijk waarbij hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. De transitie van het sociaal domein vereist een visie op de externe rol van de gemeente, op de regierol in relatie tot de veranderingen in de samenleving én op de interne gemeentelijke planning-en-controlcyclus. Juist nu gemeenten weer volop met de jaarstukken 2015 bezig zijn, is dit uiterst actueel.

Raadsbesluiten
Op 1 januari 2015 vond één van de grootste decentralisatieoperaties daadwerkelijk plaats. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk (Participatiewet), zorg (Wmo) en jeugdzorg (Jeugdwet). De wetgever gaat uit van de veronderstelling dat het efficiënter is omdat gemeenten als eerste overheid dichter bij de burger staan.
Raden hebben hiervoor diverse uitgangspuntennotities, beleidsplannen en verordeningen vastgesteld. Het gaat niet alleen om een overheveling van nieuwe taken, maar ook om een nieuwe wijze van werken en uitvoeren ('transformatie'), waarbij de mogelijkheden van de burgers veel meer op de voorgrond komt te staan. Dit krijgt vorm via zogeheten keukentafelgesprekken waarin de (zorg)vraag wordt besproken.

Planning-en-controlcyclus
Gezien de complexiteit en risico's zitten veel raden en colleges dicht op de decentralisaties. De effecten van de veranderingen moeten nauwkeurig worden gevolgd en vragen om een nadere actualisering van de planning-en-controlcyclus. Een aantal vragen doet zich voor:

  • Is er behoefte aan een aparte monitor, aan rapportage in het sociaal domein naast de gemeentelijke reguliere planning-en-controlcyclus?
  • Welke eisen ten aanzien van informatie en governance kunnen aan verbonden partijen gesteld worden zodat adequate en tijdige informatie ontstaat?
  • Welke informatieafspraken kunnen gemeenten of samenwerkingsverbanden met de zorgaanbieders en instellingen maken ten aanzien van de doelgroepen?
  • Waar wil de raad en het college op sturen en welke thema's zijn hierbij essentieel?

Lees de rest van dit artikel op de B&G website

B&G biedt de stakeholders van BNG Bank een podium voor relevante beleidszaken. Het discussieplatform richt zich o.a. op bestuurders en stafmedewerkers binnen de publieke sector. En op het management en beleidsmedewerkers van regelgevers en toezichthouders. B&G biedt actuele vakinhoudelijke informatie met diepgang en kwaliteit, een gevarieerd aanbod van onderwerpen, beschreven vanuit een praktische invalshoek.‚Äč

home>> 

Heeft u zich al aangemeld voor het Jaarcongres 2016?

Op donderdag 14 april vindt het jaarcongres 2016 plaats in het Hampshire hotel in Babylon Den Haag.

Het thema dat centraal staat is: dilemma’s voor de een controller.
Tegen de achtergrond van een veranderende wereld en negatieve publiciteit van veel publieke organisaties, ziet de controller zich voor een aantal dilemma’s gesteld om zijn vak zo te blijven uitoefenen, zoals van hem verwacht mag worden.

Tijdens het congres laten de sprekers, o.a. prof.dr. René ten Bos en Liesbeth Halbertsma, ons zien welke dilemma’s de controller in de publieke sector tegen komt en hoe hij er mee om kan gaan. De inleidingen door de sprekers worden direct gevolgd door een discussie met de zaal.

Voor het totale programma en aanmelden, klik hier.

home>> 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.