Nieuwsbrief 1- mei 2021

Eindelijk weer een nieuwsbrief

We doen ons best om meerdere keren per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. Hopelijk geeft de inhoud van deze nieuwsbrief je inspiratie om te reageren. Mocht je goede, leuke ideeën hebben voor het actueel houden van de nieuwsbrief of berichten op de website van de vereniging, dan vernemen wij dat graag via onze e-mail: info@eicpc.nl.

Je kunt ook contact opnemen met één van de bestuursleden.

Kijk af en toe ook op de website van het EICPC voor alle nieuwsberichten.

Wat speelt er in jouw organisatie?

We zoeken naar nieuwe inspiratie om bijeenkomsten van het EICPC te organiseren.

Laat ons weten wat er bij jou in de organisatie speelt zodat wij weten welke onderwerpen/vraagstukken binnen ons werkveld actueel op de agenda staan. Dan kunnen wij hiermee rekening houden bij het organiseren van EICPC-activiteiten voor de leden.

EICPC congres 2021

Eind juni volgt de beslissing over het tijdstip.

Uit de resultaten van de onlangs gehouden enquête kwam naar voren dat een fysiek congres de voorkeur geniet. Wij zijn dan ook van plan het congres in fysieke vorm te organiseren. Gelet op de nog steeds bestaande onzekerheden over de ontwikkelingen rondom corona, de voortgang van de vaccinaties en het aantal  toegestane deelnemers aan evenementen, is door het bestuur op voorspraak van de congrescommissie besloten om de besluitvorming over het tijdstip van het congres uit te stellen naar eind juni 2021. Tegen die tijd hopen bestuur en congrescommissie dat er meer duidelijkheid bestaat, zodat we een afgewogen beslissing kunnen nemen over het houden van het EICPC jaarcongres, te organiseren in november/december 2021 of het congres door te schuiven naar 2022. De gezondheid van een ieder staat daarbij voor ons voorop. We houden jullie op de hoogte.

PE verplichting 2021

Het bestuur van de vereniging EICPC heeft besloten om, evenals in 2020, voor 2021 aan alle gecertificeerde leden van de vereniging in verband met de Corona crisis 10 PE punten vrijstelling te verlenen. Argumenten hiervoor zijn dat het aantal georganiseerde PE activiteiten ook in 2021 tot op heden relatief gering is geweest en dat de georganiseerde PE activiteiten veelal alleen digitaal zijn bij te wonen en vaak ook minder PE punten opleveren dan de PE activiteiten die fysiek zijn bij te wonen. De vrijstelling is inmiddels al in PE online ingevoerd. Individuele leden behoeven voor het registreren van de vrijstelling derhalve geen actie te ondernemen.

 

Voorzitter legt bestuursfunctie neer

De voorzitter van het EICPC, Mark Somers, heeft binnen het bestuur kenbaar gemaakt dat hij na afloop van het vergaderjaar 20-21, zijn functie neerlegt. Mark is dan zes jaar lid geweest van het bestuur waarvan 5 jaar als voorzitter. Inmiddels zijn de leden van diverse commissies geïnformeerd over het terugtreden van de voorzitter. Het bestuur, dat met het aanstaande vertrek van Mark, nog maar uit twee leden bestaat (Jolanda Verhoeks en Stef van Putten), is dringend op zoek naar versterking van het bestuur. Als je je voor een bestuursfunctie kandidaat wilt stellen, stuur dan zo snel mogelijk doch uiterlijk voor 25 mei a.s. een e-mail naar info@eicpc.nl met een korte introductie van jezelf en een korte motivatie. Het bestuur neemt dan contact met je op.

 

Jaarvergadering

Als bestuur vinden we het belangrijk dat we contact hebben en houden
 met de leden. Corona en alle beperkingen die daarmee samenhangen, maken dat wel moeilijk. Niettemin blijven we zoeken naar mogelijkheden en gaan we een poging wagen. We willen in de eerste week van juli een digitale algemene ledenvergadering organiseren. Vermoedelijk via Teams. Als data hebben we 6, 7 en 8 juli gereserveerd. En we denken aan een tijdstip aan het einde van de dag/begin van de avond. Het is zelfs een optie om ’s avonds een overleg te plannen. Digitaal vergaderen geeft meer flexibiliteit.

We houden het simpel en vragen je gewoon zo snel mogelijk doch uiterlijk 25 mei a.s. per e-mail te reageren en je voorkeuren uit de data en tijdstippen in de tabel hieronder, kenbaar te maken. Stuur je reactie naar info@eicpc.nl en wij plannen een dag en tijdstip.

Algemene Ledenvergadering
Dag (geef voorkeur(en) aan
6 juli
7 juli
8 juli
Tijdstip (geef voorkeur(en) aan)
16:00 - 17:30 uur 
16:30 - 18:00 uur 
17:00 - 18:30 uur 
20:00 - 21:30 uur


Financiën

Tijdens de bestuursvergadering van 19 april jl. hebben wij de jaarrekening 2020 aan de orde gesteld. We presenteren deze tijdens de komende algemene ledenvergadering. De kascommissie is benaderd om de stukken te beoordelen. Op basis daarvan zal de kascommissie -als het goed is- de ALV een advies geven over het vaststellen van de stukken en het déchargeren van het bestuur.

Zonder nu cijfers te delen en op de bespreking vooruit te lopen, is het wel goed om te melden dat er sprake is van een positief resultaat. En dat we de algemene ledenvergadering voorstellen om een deel van dat resultaat te reserveren voor kosten van een toekomstig her-accreditatietraject van de CPC-opleiding. Tevens stellen we voor een deel van het resultaat te reserveren voor toekomstige investeringen in de digitale ontsluiting van TPC.

Communicatieplan

We presenteerden jullie in december 2020 het communicatieplan EICPC 2.0. Het was een digitale presentatie zonder dat we inhoudelijk met elkaar het communicatieplan bespraken. Dat willen we wel graag doen. In de komende ALV willen we jullie daarvoor alle gelegenheid geven.

Fatima Polat heeft het initiatief genomen om het bestuur te helpen met het communicatieplan. Ze heeft contact opgenomen met Mark Somers om ideeën te verkennen. Geïnspireerd hierdoor willen wij het communicatieplan van tekentafel omzetten naar praktijk en we willen daarover met jullie in gesprek gaan.

Eén van de ideeën is om netwerkgroepen te maken van public controllers die werkzaam zijn in of voor Publieke en Maatschappelijke Organisaties (PMO’s). De basis voor deze groepen ligt er al.

Een netwerkgroep vormt samen een community. Een community bestaat uit de volgende focusgebieden:

 • Rijksoverheid (ministeries en agentschappen)
 • ZBO’s, RWT’s en overig
 • Lokaal Bestuur (gemeentes, provincies, waterschappen)
 • Woningcorporaties
 • Zorg- en welzijnssector
 • Onderwijsinstellingen

Een community heeft tot doel om public controllers met elkaar te verbinden. Public controllers kunnen lid worden van een community om in contact te komen met elkaar. Een community deelt samen interesses in een bepaald onderwerp of een relatie met een focusgebied. Leden van een community kunnen elkaar informeren, helpen en ideeën uitwisselen.

De interactie met en binnen een community en tussen community’s onderling, kan op verschillende wijzen worden gefaciliteerd, zoals online via social media, interactieve website of een discussieforum. Daar willen wij graag met jullie van gedachten over wisselen.

Daarnaast vroegen wij ons af of je ook echt actief lid voor de vereniging zou willen worden. Op welk gebied zou je eventueel  actief willen zijn of je bijdrage willen leveren (waar liggen jouw mogelijkheden en capaciteiten)? Voor het gemak hebben wij een vragenlijst ontwikkeld die we graag met jullie willen bespreken. Maar je mag natuurlijk ook zelf ideeën inbrengen.

 1. Heb je ervaring of ambities met een vereniging? Zo ja, welke?
 2. Binnen welke community wil je actief worden?
 3. Wil je meehelpen Meet and Greet bijeenkomsten voor de leden te organiseren?
 4. Wil je (vaktechnische) Expertmeetings mee helpen organiseren? Zo ja, over welke onderwerpen?
 5. Wil je meedenken en meewerken aan EICPC-activiteiten? Zo ja, binnen welke commissie?
 6. Heb je ideeën/zie je mogelijkheden m.b.t. promoting c.q. sponsoring van EICPC-activiteiten? Zo ja welke?
 7. Ben je bereid dit jaar minimaal 1 lid te werven binnen jouw netwerk?
 8. Ben je handig met ICT/communicatiedesign o.i.d. en zouden wij, indien nodig, een beroep op je mogen doen?

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.