Nieuwsbrief - februari 2020

Registreer je PE-punten vóór 1 maart

Public controlling is een uitdagend vak. Denk maar aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, blockchain, big data analyse en rechtmatigheidsverantwoording. Als CPC-er moet je weten waar het over gaat en voor- en nadelen en beperkingen ervan kunnen uitleggen. We moeten van veel markten thuis zijn. We hebben zowel harde als zachte vaardigheden nodig. Permanente educatie helpt ons daarbij.

We organiseren onze permanente educatie in periodes van drie jaar (‘vensters’) waarin je 120 punten (uren) moet halen. We hebben nu het tweede driejaarsvenster afgerond (2017-2019). Als PE-commissie monitoren we de nascholingsactiviteiten van de gecertificeerde leden. Daarvoor is het van belang dat je die PE-activiteiten tijdig registreert. Dat kan via onze website (hier dus, als je ingelogd bent). De deadline van registratie van PE-punten behaald in 2019 is 1 maart 2020.

Sinds de ALV van 15 juni 2017 mag je jaarlijks 20 punten voor zelfstudie opvoeren. Dus 60 punten per driejaarsvenster. Het PE-reglement is hier te downloaden van de website. Veel gestelde vragen worden hier beantwoord. De gebruikershandleiding voor PE-online staat hier. De PE-plicht begint in het 3e kalenderjaar na het jaar waarin je je CPC-opleiding hebt afgesloten.

Als je in 2019 door omstandigheden te weinig PE-punten hebt behaald, kun je dat -in overleg- inhalen tot en met 31 december 2020. Kortom: stuur dan even een e-mail naar pe@eicpc.nl. Vergeet niet om ook te beginnen met PE-punten verzamelen voor het derde driejaarsvenster (2020-2022).

Bedenk: permanente educatie is vooral ook een manier om als beroepsgroep contact met elkaar te onderhouden en samen te bouwen aan public controlling als maatschappelijk relevante professie!

Donderdagmiddag 11 juni 2020: Algemene Ledenvergadering en mini-congres

Noteer de datum! Levert 4 PE-punten op.

Een belangrijk onderwerp voor de ALV is vaststelling van het communicatieplan. Op 6 februari bespraken we een conceptversie met leden van onze commissies. Verderop in deze Nieuwsbrief meer daarover.

Voorafgaand aan de ALV organiseren de Boardroomcommissie en het Zijlstra Center voor ons een mini-congres over hoe de controllersfunctie te organiseren. Het precieze thema volgt.

Jaarcongres Public Controlling 2020: donderdag 14 mei 2020 (hele dag)

Al eerder aangekondigd; je kunt je nu hier inschrijven! Levert 6 PE-punten op.

Onderwerp (tevens jaarthema) is “De invloed van ICT op het werk van de public controller”. Wat kan en/of moet de controller met de nieuwe mogelijkheden die ICT biedt? Termen als robotisering, kunstmatige intelligentie, datamining, enz. komen al jaren voorbij, maar wat kun je er nu echt mee? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de werkwijze van de controller en voor zijn informatieverzorging? Wordt de controller overbodig of krijgt hij simpelweg de beschikking over handige, nieuwe instrumenten? Kan hij zijn focus straks meer verschuiven naar advisering?

Verdere informatie over inhoud en sprekers vind je hier.

Actieve leden gezocht: secretaris, communicatiecommissie, TPC-redactie, …

EICPC heeft ambitieuze plannen. Verderop in deze Nieuwsbrief meer daarover. Dat vereist meer bestuurscapaciteit, versterking van commissies en versterking van de redactie van TPC.

Allereerst zoeken we EICPC-lid dat het bestuur komt versterken in de rol van secretaris. Dit is een spilfunctie in de vereniging, een waarborg voor de interne en externe communicatie in de vorm van verslaglegging, correspondentie en archivering daarvan, in samenwerking met ondersteuningsbureau MOS. Via hen zijn we dagelijks telefonisch bereikbaar. Daar vindt onze leden- en financiële administratie plaats. De secretaris onderhoud het grootste deel van het contact met MOS. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de beleidsontwikkeling, voor vergaderplanning en -voorbereiding en voor het inplannen van overleg met commissies. Ook verslaglegging van bestuursvergaderingen, voorbereiding van de ALV en samenstellen van deze nieuwsbrieven behoren tot de taken van het secretariaat. Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Mark (via 06-53513638 of voorzitter@EICPC.nl)!

De communicatiecommissie bestaat binnenkort uit twee leden. Dat is nog te mager om al onze plannen te kunnen realiseren. Voor iedereen die wat ‘heeft’ met het verbeteren van interne en externe communicatie zijn taken voorhanden. Te denken valt aan het vullen en verbeteren van de website, het presenteren van EICPC bij opleidingen en andere evenementen en het voorbereiden van stellingnames van EICPC in het publieke debat om Public Controlling en onze vereniging meer op de kaart te zetten. Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Wim (via 06-24184801 of communicatie@EICPC.nl)!

De TPC-redactie heeft, na overdracht van het tijdschrift door Sdu aan EICPC, de ambitieuze taak op zich genomen om Public Controlling niet alleen in vaktechnische zin vorm te geven, maar ook in de vorm van het verhaal wat het betekent om public controller te zijn. Daarnaast vervult TPC een rol als verenigingsorgaan, in toenemende mate digitaal (TPConline.nl, nu als onderdeel van EICPC.nl). TPC en de verbetering van de website behoeven sponsoring van de vereniging om dat mogelijk te maken én bieden kansen om potentiële sponsors te interesseren voor de vereniging. TPC biedt bepaalde categorieën publieke en not-for-profit organisaties de kans om hun verhaal te doen. Ook sponsors zoeken is een nieuwe taak die de TPC-redactie op zich heeft genomen (in nauwe samenwerking met het bestuur). Dat alles vergt uitbreiding van en nieuwe competenties binnen de redactie. Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Ed (als hoofdredacteur) via redactie@EICPC.nl.

Naast de genoemde mogelijkheden om actief te worden kunnen vrijwel alle commissies wel versterking gebruiken.

Samenwerking EICPC en CPC-opleidingen

In december 2019 spraken we met de opleidingsdirecteur van de CPC-opleiding aan de Erasmus Universiteit. In februari spraken we met de opleidingsdirecteur van de CPC-opleiding aan de Vrije Universiteit en de directeur van het Zijlstra Center. In beide gesprekken stond nauwere samenwerking tussen EICPC en opleidingen centraal. We kunnen niet zonder elkaar en de samenwerking kan beter.

Beide opleidingen denken mee over de koers van EICPC zoals we die vastleggen in het communicatieplan. Die koers is er op gericht om het belang van Public Controlling zoals gedoceerd in de beide opleidingen, nog meer voor het voetlicht te brengen. We denken met de opleidingen onder meer na over participatie in relevante netwerken, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het actief zijn op social media.

Het overleg met de opleidingen gaat ook over de opvolging van de adviezen die in 2019 zijn uitgebracht in het kader van de her-accreditatie van de beide opleidingen. Die her-accreditatie voor 3 jaar van beide opleidingen op basis van het in 2017 vernieuwde curriculum kreeg zijn beslag in oktober 2019. In het overleg met de opleidingen over die adviezen heeft de vaktechnische commissie van EICPC de hoofdrol. 

Communicatieplan nadert voltooiing

Op donderdag 6 februari jl. kregen de meest actieve leden, die lid zijn van een commissie en van de TPC-redactie, de gelegenheid om feedback te geven op een concept communicatieplan. Na verwerking van die feedback legt het bestuur op 11 juni een volgend concept ter vaststelling voor aan de ALV. Het communicatieplan verwoordt de visie, de missie en de ambities van EICPC en geeft daarmee de richting aan waarin de komende tijd activiteiten zullen worden ontplooid. De kern daarvan is het versterken van de interne en externe communicatie.

In het communicatieplan geeft het bestuur aan Public Controlling op te vatten als mikkend ‘Beyond Finance & Control’. Een public controller kijkt vanuit de aard van haar of zijn functie en van de organisatie waar hij of zij werkt verder dan alleen financiën en beheersing. Naast financiën en procesbeheersing binnen de organisaties mikt een public controller ook op de maatschappelijke meerwaarde die publieke organisaties geacht worden te creëren. Het gaat bij Public Controlling niet alleen om rechtmatigheid, doelmatigheid en de betrouwbaarheid van cijfers, maar om het verhaal dat een organisatie daarmee zichtbaar maakt over haar maatschappelijke rol en ambities en de publieke waarden die daarmee gediend worden.

Het bestuur hoopt steun te krijgen voor de ambitie om EICPC op termijn om te bouwen tot een community of practice over organisatiegrenzen heen en tot een agenda-settende speler in het publieke debat.

Deze hoofdlijnen van het communicatieplan werden ondersteund door de aanwezige actieve leden op 6 februari. Deze klankbordgroep vroeg het bestuur het plan waar mogelijk verder te concretiseren, om ook in te zetten op het aanhalen van de relaties met (het management) van de organisaties waar public controllers werken om het belang van CPC-titel en -opleiding onder de aandacht te brengen.

Ook de opleidingen gaven aan belang te hechten aan waarborging van de opleidingskwaliteit. Dat vereist een sterke beroepsvereniging met blijvende aandacht voor curriculum en permanente educatie. Dat blijft het fundament van de vereniging. 

Communicatie voor groei

Het communicatieplan dient om een substantieel groter deel van de 15.000 à 20.000 public controllers in Nederland aan te spreken dan we nu doen. Daartoe gaan EICPC, TPC, opleidingen én alumni nauwer samenwerken. We gaan intensiever onderling communiceren om samen effectiever extern te communiceren. Onze ambitie is om TPC Open Access te maken. Dat is een vurige wens van zowel redactie als opleidingen. Om dat mogelijk te maken hebben we meer leden en geassocieerden nodig. 

EICPC in de sociale media: doe mee!

Met behulp van primair TPConline maken we al intensiever gebruik van sociale media, primair van LinkedIn en op termijn ook Twitter. Preciezer: van de LinkedIn groepen Public controlling EICPC en TPC en het Twitter-account EICPC. Dat moet nóg intensiever, met jullie hulp! Meld je aan als lid van die groepen, volg ons Twitter-account (en reageer daarop) en draag daar bij aan discussies.

In TPC gaan we in gesprek met de TPC-auteurs. Artikelen en verhalen die aanslaan op LinkedIn kunnen we al Open Access maken, ten behoeve van de ledenwerving. Ga daar dus in gesprek over je favoriete TPC-artikel, ook uit het archief en breng dat onder de aandacht van je LinkedIn-netwerk! In Public controlling EICPC kun je bredere en nieuwe discussies starten en daaraan bijdragen, niet direct op basis van TPC-artikelen en -verhalen.

TPC 2020-1: het eerste nummer onder verantwoordelijkheid van EICPC

Begin maart zal het eerste nummer van TPC dat tot stand komt onder verantwoordelijkheid van EICPC op de deurmat rollen bij leden en geassocieerden van EICPC. De mogelijkheid van geassocieerd lidmaatschap is ook aangeboden aan abonnees die voorheen direct via Sdu geabonneerd waren. Het aantal leden/geassocieerden van EICPC is daardoor al met zo’n 50 gestegen. We verwachten dat die stijging zich nog verder doorzet zodra de herinneringen uit gaan aan de abonnees die nog niet reageerden op dat aanbod uit december.

Na TPC 2019-6 zijn inmiddels al 2 opinies, 4 artikelen en een nieuwsbericht online gepubliceerd. Een deel daarvan zal ook een plek krijgen in de papieren versie van TPC 2020-1.

Onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur heeft de redactie hier hard aan gewerkt. Ook reacties op TPC en TPConline zijn welkom via redactie@EICPC.nl.

De kansen die online publiceren biedt

Iedereen kan artikelen, opinies en verhalen aanbieden ter publicatie. Ook via redactie@EICPC.nl. Online publiceren biedt de mogelijkheid om direct online op elkaar te reageren, vooralsnog vooral via de genoemde LinkedIn-groepen. Op den duur ook op TPConline.nl zelf. Dat bevordert interactie: meer interne en externe communicatie. Dat vergroot de samenhang van wat we vinden en doen. Doel van dit alles is een maatschappelijk relevante, substantieel grotere vereniging.

De kern van ons verhaal het vormgeven aan Public Controlling. Dat heeft een vaktechnische kant en een narratieve kant: waartoe zijn public controllers op aarde. Dat doen we met persoonlijke verhalen. Mark, onze voorzitter, gaf daarvoor de aftrap in het decembernummer van TPC met dit visiestuk.

Wie volgt? Bied jouw verhaal aan via redactie@EICPC.nl!

Control bij woningcorporaties: EICPC participeert in onderzoek

Het EICPC bestuur is draagt bij aan een onderzoek naar de invulling van de onafhankelijke controlfunctie bij woningcorporaties de Hogeschool van Amsterdam, het Zijlstra Center van de VU en Hofmeier Interim & Consulting. Het Nationaal Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) financiert het onderzoek. Meer informatie hier op onze website.

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.