Nieuwsbrief - december 2019

Bestuursvernieuwing

Als leden vernieuwden jullie tijdens de ALV op 14 juni 2019 de helft van het bestuur. Naast voorzitter Mark Somers en vice-voorzitster Jolanda Verhoeks traden Stef van Putten en Wim Nusselder aan. Stef als penningmeester, Wim als verantwoordelijke voor de communicatie. Begin volgend jaar, zodra ze haar CPC-titel heeft, hopen we ook Nihal Guduk te verwelkomen als bestuurslid. We zoeken nog een nieuwe secretaris. Daarover verderop in de nieuwsbrief meer.

Na de zomer verdeelden we de portefeuilles. Ons eerste besluit in nieuwe samenstelling was de accreditatie van de CPC-opleidingen in Amsterdam en Rotterdam voor 3 jaar op basis van het in 2017 vernieuwde curriculum.

EICPC neemt TPC over van SDU

Het meest ingrijpende besluit van de afgelopen maanden was de integratie van TPC in de vereniging. TPC, het Tijdschrift en Platform voor Public Governance, Audit en Control, tot nu toe eigendom van en uitgegeven door Sdu, is per 1 januari van EICPC.

De eerlijkheid gebiedt dat dat niet helemaal ons eigen initiatief was, maar wel erg welkom. De bereidheid van Sdu, dat TPC bijna 17 jaargangen lang heeft uitgegeven, om TPC over te dragen aan EICPC is een gevolg van de samenwerkingsovereenkomst die daar al die tijd aan ten grondslag lag.

Na het decembernummer wordt de TPC-redactie een commissie van EICPC en gaat het tijdschrift in principe alleen naar EICPC-leden. Sdu-abonnees bieden we de mogelijkheid om geassocieerd EICPC-lid te worden. Dat maakt een substantiële ledengroei mogelijk. Toegang tot TPConline.nl, vanaf half december direct te vinden én onderdeel van EICPC.nl, vereist vanaf dan inloggen als EICPC-lid.

Groeiambities

Het vernieuwde bestuur heeft ambitieuze plannen. We willen een substantieel groter deel van de 15.000 à 20.000 public controllers in Nederland aanspreken. Daarvoor gaan EICPC, TPC, opleidingen én alumni nauwer samenwerken. We gaan intensiever onderling communiceren om zo effectiever extern te kunnen communiceren. De ALV vroeg een communicatieplan. Daar werken we hard aan. Ook daarover verderop meer. Onze ambitie is om TPC Open Access te maken. Dat is ook een wens van zowel de redactie als de opleidingen. Om dat mogelijk te maken zetten we in op groei van het ledenaantal. 

Vooraankondiging EICPC Jaarcongres 2020

Termen als robotisering, kunstmatige intelligentie, datamining etc, komen al jaren voorbij, maar wat kun je er echt mee? De antwoorden krijg je op het EICPC Jaarcongres 2020. Reserveer dus 14 mei alvast in je agenda. Nadere informatie volgt binnenkort, zie ook de aankondiging op de website

EICPC 2.0: Beyond finance and control

Dat is de werktitel van ons communicatieplan. We leggen het aan jullie voor in de ALV in juni 2020. Zoveel eerder als mogelijk is betrekken we hierbij de (in commissies) actieve leden. Met het communicatieplan pakken we ook het voornemen uit 2018 op om onze missie en visie uit te werken.

De kern van ons verhaal als vereniging is … dat we een vereniging zijn. Wij geven samen vorm aan Public Controlling, in de manier waarop we die functie vervullen en door gebruik te maken van de vaktechniek waaraan de opleidingen en TPC vorm geven. Naast vaktechnische verhalen gaan we ook persoonlijke verhalen publiceren. Mark, onze voorzitter, geeft de aftrap in het december nummer van TPC. Wie volgt?

Meer verhalen over wat het betekent om public controller te zijn, meer opiniestukken van jullie als lezers naast het gebruikelijke aantal wetenschappelijke artikelen en Verenigingsnieuws. Dat brengt meer werk met zich mee voor de redactie. De redactie zoekt dus ook uitbreiding. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij redactie@eicpc.nl.

We gaan meer online publiceren en koppelen daar de mogelijkheid aan om direct online te reageren. Meer interactie; meer interne communicatie; meer samenhang in wat we vinden en doen; effectievere externe communicatie; een maatschappelijk relevante, substantieel grotere vereniging. Dat is in een notendop onze visie voor EICPC 2.0.

O ja, ‘beyond finance and control’. Dat spreekt namelijk vanzelf als je als controller in de publieke en not-for-profit sector werkt. Het gaat ons om het verhaal achter de cijfers, om publieke waarden en de publieke zaak en niet om winstcijfers. In een volgende nieuwsbrief hierover meer.

Sociale media: doe mee

Om die groeiambities te realiseren gaan we intensief gebruik maken van sociale media, vooral van LinkedIn en Twitter. Preciezer: van de LinkedIn groepen “Public controlling EICPC” en “TPC” en het Twitter-account “EICPC”. “Public controlling EICPC” wordt een discussieplatform in plaats van een ‘mededelingenbord’. De eerste aanzetten tot discussie zijn al gedaan.

In “TPC” gaan we in gesprek met de TPC-auteurs. Artikelen en verhalen die aan blijken te slaan op LinkedIn maken we al wél Open Access, ten behoeve van de ledenwerving. Ga daar dus in gesprek over je favoriete TPC-artikel uit het archief en breng dat onder de aandacht van je LinkedIn-netwerk. Voor wie actief is op Twitter: “EICPC” kan nog veel meer volgers gebruiken om effectief bij te dragen aan ledenwerving.

Commissie Communicatie en Liaison Werkgroep

Ambitieuze plannen, vooral op het terrein van communicatie, vereisen meer menskracht. Hoog tijd dus om de oproep die al jaren op onze website staat om lid te worden van de Commissie Communicatie via deze weg extra onder de aandacht te brengen. Neem contact op met Wim (via 06-24184801 of communicatie@eicpc.nl) als je belangstelling en vaardigheden hebt om sociale mediakanalen te activeren, om een website te beheren en/of om ons verhaal uit te dragen bij opleidingen die zich richten op onze doelgroep (die 15.000 à 20.000 public controllers).

Tijdens de bijeenkomst van de Rotterdamse alumni op 1 november ontstond het idee om niet alleen de banden tussen de Rotterdamse opleiding, de Amsterdamse opleiding en de vereniging aan te halen, maar om ook banden aan te knopen met andere opleidingen. Dat leidde tot het initiatief om tot een Liaison Werkgroep te komen. Die telt nu drie leden. In elk geval aanvankelijk zullen ook de opleidingsdirecteuren uit Amsterdam en Rotterdam aanschuiven. Ook hier geldt: wie mee wil doen melde zich bij Wim (via 06-24184801 of communicatie@eicpc.nl).

Profiel van de toekomstig secretaris

De secretaris vervult een spilfunctie in de vereniging. Zij of hij borgt de interne en een belangrijk deel van de externe communicatie door verslaglegging en archivering. Als zodanig is de secretaris het directe aanspreekpunt voor ondersteuningsbureau MOS, waar we dagelijks telefonisch bereikbaar zijn en waar onze leden- en financiële administratie uitgevoerd worden. Beleidsontwikkeling als lid van het bestuur, planning van 6-wekelijkse bestuursvergaderingen en vaak daaraan gekoppeld overleg met commissies, bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden, verslaglegging van de bestuursvergaderingen, voorbereiding van de ALV en nieuwsbrieven vullen behoren allemaal primair tot de taken van de secretaris. Neem contact op met Mark (via 06-53513638 / voorzitter@eicpc.nl) als je belangstelling hebt!

 

EICPC

De vereniging het Europees Instituut voor Certified Public Controllers is de beroepsorganisatie voor public controllers met op dit moment circa 300 leden.
       

Adres

Postadres:
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Contact

Tel. 033 - 2473466
Fax. 033-246 04 70
info@eicpc.nl (secretariaat)

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.