Our Phone Number: 033 - 247 34 00 Our Email Address: info@eicpc.nl

Over Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Door het bestuur is de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld op vrijdag 1 juli aanstaande. Tijdstip: 13.00 – 15.00 uur. De ALV is (ook) dit jaar nog digitaal.

Het bestuur heeft kort voor de ALV nog een laatste voorbereidend overleg. Daarna zullen de vergaderstukken aan de deelnemers worden toegezonden en op het leden-deel van de website worden geplaatst.

Onderwerpen van bespreking:

  • jaarrekening 2021
  • kascommissie
  • begroting 2023
  • nieuw bestuurslid
  • uitwerking communicatieplan
  • jaarcongres 2022
  • accreditatie opleidingen

De vaktechnische commissie heeft binnenkort weer overleg met de universiteiten in het kader van onze halfjaarlijkse onderlinge afstemming met en tussen EUR en hZC/VU.  In dit overleg komt ook aan de orde  de accreditatie van de opleidingen. De vaktechnische commissie stelt voor:

  • Verlenging van de lopende accreditatie met 1 jaar, tot en met het studiejaar 2022-2023;
  • Een nieuw accreditatietraject te starten per 1 januari 2023 en dit voor te bereiden in het komende najaar;
  • De nieuwe accreditatie te laten ingaan per studiejaar 2023 -2024.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 juli 2022 staat o.a. de jaarrekening 2021 op de agenda. Voor het beoordelen van deze stukken zijn wij op zoek naar leden voor de kascommissie.

Wat doet de kascommissie? Zij controleert namens de leden van EICPC de jaarrekening en het financieel verslag. De Kascommissie wordt jaarlijks door de ALV benoemd. In verband met de continuïteit is het wenselijk dat ten minste 1 ‘oud’ commissielid ook in de nieuwe commissie zitting heeft. Vorig jaar heeft Boudewijn van Zanten MPC, CPC deze rol vervult.

Waarom een kascommissie? Om advies uit te brengen aan de ALV ten einde het bestuur van EICPC decharge te verlenen van het gevoerde beleid.

Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij de penningmeester van EICPC, zodat in de ALV van 1 juli formele benoeming kan plaatsvinden en afspraken gemaakt kunnen worden over de manier waarop de controle over de jaarrekening 2021 kan plaatsvinden.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Sluiten